« Ke$ha and T-Pain hit the strip club!Ke$ha & T-Pain?? »